KPSS

Komunitné plánovanie sociálnych služieb predstavuje proces, ktorý
mapuje miestne potreby sociálnych služieb a porovnáva ich s existujúcimi zdrojmi.

Ide teda o využitie strategického plánovania v sociálnej sfére. Na Slovensku má byť výsledkom dokument, ktorý načrtne poskytovanie sociálnych služieb na úrovni samospráv (komunitný plán sociálnych služieb) alebo krajov (koncepcia rozvoja sociálnych služieb) tak, aby zodpovedal potrebám jednotlivých skupín občanov a bol v súlade
s miestnymi špecifikami. Majú v ňom byť určené krátkodobé i strednodobé ciele a priority v sociálnej oblasti, a tiež definované opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb.

Plán má byť vypracovaný a schválený na základe aktuálne platných Národných priorít rozvoja sociálnych služieb (ďalej aj ako „Národné priority“). Národné priority predstavujú nástroj štátnej politiky, ktorým sa prezentujú východiskové systémové/dlhodobé záujmy, úlohy a podporné opatrenia vlády v oblasti sociálnych služieb.


Podľa zákona o sociálnych službách má plán obsahovať:
— analýzu poskytovaných sociálnych služieb;
— analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších
obyvateľov;
— analýzu demografických údajov a sociálnej situácie;
— určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb;
— časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb;
— spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia;
— podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie KPSS.